به طور کلی می توان نهال های: مویز بی دانه، انگور سیاه سردشت، انگور رد گلوب، انگور بی دانه، انگور بلک ویلیام و.. سایر ارقام قدیمی و یا جدید انگور را نام برد.